Oferta

Integracja podczas
Pikniku na Lekcyjnej

Co oferujemy?

Spotkania

Wycieczki

Wyjazdy

Co
oferujemy?

Warsztaty

Zajęcia
usamodzielniające

I wiele innych
FORM WSPARCIA

Kogo wspieramy?

Placówki
opiekuńczo –
wychowawcze
Organizacje i instytucje
wspierające dzieci i
młodzież zagrożoną
wykluczeniem
społecznym
Rodzinne domy dziecka
i rodziny zastępcze
Ola składa z Chłopcami
z Pieszyc piłkarzyki

© Copyright ADVENTURE REALMS 2024

Scroll to Top